Polityka Prywatności

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Portalu zgodnie z przepisami art. rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
KOYA sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 6-10/44
Regon:364697950

1. Administrator ma świadomość jak istotna w dobie cyfryzacji jest ochrona prywatnych danych Klientów Administrator zapewnia, iż dobiera odpowiednie środki celem ochrony tychże danych celem ochrony prywatności Klientów.
2. Administrator sprawuje stałą pieczę nad procesem przetwarzania danych Klientów prowadzi działania celem ograniczenia dostępu do danych w możliwie największym stopniu, z zastrzeżeniem wyjątków wymaganych prawem lub ograniczeniami technicznymi.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest upoważnienie przyznane przez Klienta, jak również przepisy ustawowe względem danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
5. Dane przekazywane przez Klientów są wykorzystywane dla celów logistycznych, księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi Portalu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy o świadczenie usług.
6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Klienta.
7. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Klienta z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo wykorzystywać dane Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności.
8. Administrator zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, jak również zapewnia możliwość usunięcia tych danych o ile Użytkownik wyrazi wprost taką wolę.
9. Administrator zagwarantuje prawa Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Klient ma prawo w szczególności do wniesienia – w przypadkach określonych we właściwych przepisach prawa – pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację. Podstawą takiego wniosku będzie jednak wyłącznie uargumentowane stanowisko.
10. Administrator wykorzystuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać Portal do zindywidualizowanych potrzeb Klientów, jak również służą do opracowywania danych statystycznych dla celów wewnętrznych Administratora.
11. Pliki „cookies” należy rozumieć jako dane informatyczne – zazwyczaj pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Klientów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie z którego korzysta Klient i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
12. Pliki „cookies” używane są w celu do dostosowywania zawartości stron internetowych do użytkownika lepszego korzystania ze stron internetowych. Pomagają też właścicielom stron internetowych rozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisów (na podstawie statystyk).
13. Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w przeglądarce internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z których korzysta Klient.
14. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
15. Operator Serwisu może korzystać z usług podmiotów trzecich, których lista może ulec zmianie, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
• Monitorowanie ruchu na stronach Serwisu
• Zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, dzięki którym możemy doskonalić nasze produkty
• Ustalanie liczby anonimowych użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

Google Analytics

W celu poprawy jakości technicznej stron na Portalu wykorzystywane są także narzędzia analityczne firmy Google. Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego dane osobowe były przetwarzane w systemach Google, może skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl